Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Personal Safety Products BV

Geldigheid van deze voorwaarden.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten aangegaan door Personal Safety Products BV te Eindhoven, hierna te noemen PSP BV. De opdracht of bestelling van de consument / afnemer geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden van PSP BV. Bijzondere voorwaarden of afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. PSP BV kan te allen tijde haar algemene leverings- en/of betalingsvoorwaarden aanpassen.

Identiteit van de ondernemer
Personal Safety Products BV
Postbus 1616
5602 BP Eindhoven
Netherlands
Tel: +31 (0)40 - 264 53 35
Fax: +31 (0)40 - 264 53 30
info@psproducts.nl
KvK nummer 17.13.20.41
BTW nummer NL 810052714B01

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van PSP BV en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen PSP BV en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij PSP BV  zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Het aanbod
1. Indien een aanbod onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als PSP BV gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden PSP BV niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 

  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  •  de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  •  de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
  •  indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
  • de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan PSP BV  zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen.


Totstandkoming overeenkomst
Geplaatste en bevestigde bestellingen worden als koopovereenkomst beschouwd en zijn bindend.

Aansprakelijkheid
1. PSP BV is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als indirect gevolg van, A: Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven; B: Daden of nalatigheden van de consument of afnemer, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld. PSP BV zal geen bedrijfs- en/of gevolgschade van een consument / afnemer vergoeden, afhankelijk van de aard van de schuld. PSP BV is niet aansprakelijk voor schade en/of persoonlijk letsel welke ontstaat door het gebruik van haar producten. De consument / afnemer maakt onder volledige eigen verantwoordelijkheid gebruik van de producten van PSP BV.
2. De inhoud van deze algemene voorwaarden alsmede de inhoud van alle andere uitingen van PSP BV, al dan niet op internet, is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. PSP BV kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. PSP BV is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

Overmacht
Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar PSP BV of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van PSP BV , ex en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerde maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van PSP BV, dan wel in de middelen van vervoer en derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor PSP BV overmacht op, die PSP BV ontheffen van haar verplichtingen tot leveringen c.q. uitvoering van werk, zonder dat de consument / opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. PSP BV is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te haar eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Prijzen
PSP BV houdt de prijzen van de site zo actueel mogelijk, echter aan de vermelding van de prijzen op de internetsite kunnen geen rechten worden ontleend. Vermelde prijzen op de website zijn altijd inclusief BTW en exclusief verzendkosten tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. PSP BV heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

De betalingsmogelijkheden
1. De consument / afnemer heeft de mogelijkheid het aankoopbedrag te voldoen via iDEAL, vooruitbetaling of een eenmalige machtiging. Het bedrag van aankoop dient voldaan te worden voor verzending van het aangeschafte product. PSP BV heeft het recht te wachten met het verzenden van het desbetreffende product tot het door de consument / afnemer te betalen bedrag ontvangen is door PSP BV.
2. Zolang PSP BV geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen eigendom van PSP BV.
3. PSP BV heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige consument / afnemer zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.

Privacy
De persoonlijke gegevens van de klant worden voor een snelle en probleemloze bestelafwikkeling in ons klantensysteem opgeslagen. Uiteraard hanteert PSP BV bij het gebruik van uw persoonlijke gegevens de opgestelde wetgeving. PSP BV gebruikt de gegevens van de klant voor (interne) marketingdoeleinden, zoals bijvoorbeeld het toesturen van nieuwsbrieven.

PSP BV zal (zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar verwerking) in geen geval uw gegevens doorgeven aan derden.

De serviceverlening
Bij vragen, opmerkingen en/of klachten over PSP BV of een van haar producten kan contact worden opgenomen via de website van PSP BV (www.psproducts.nl) via de button contact. Tevens is het mogelijk om schriftelijk contact op te nemen door uw vraag of opmerking te sturen naar het eerder in deze voorwaarden vermeld adres.